Ognisko Wychowawcze

Środowisko lokalne, w którym dzieci spędzają większą część wolnego czasu sprzyja niejednokrotnie rozwojowi negatywnych wzorów do naśladowania. Trudności o charakterze ekonomicznym oraz nadużywanie alkoholu w wielu rodzinach powodują wśród nich napięcia i brak czasu dla dzieci, co prowadzi do zaniedbywania wychowawczego ze strony rodziców. Gama propozycji spędzania czasu wolnego staje się coraz węższa a rozwój zainteresowań poza szkołą wciąż niewystarczający. Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami: obniżoną sprawnością ruchową i sprawnością funkcji percepcyjnych, zaburzoną dynamiką procesów nerwowych itp. Dzieci te często czują się zagubione, osamotnione, nieakceptowane przez rówieśników; nie spełniają też oczekiwań rodziców i nauczycieli.    Wykazują silną frustrację przejawiającą się w zaburzeniach zachowania, agresji słownej i fizycznej, w izolacji. Na skutek takich relacji coraz częściej popadają w konflikty z otoczeniem, co niewątpliwie wpływa na zaburzenia procesu socjalizacji. Zajęcia placówki mają na celu dostarczenie dzieciom właściwie zorganizowanego czasu wolnego oraz zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, opieki, pomocy i rozrywki, jak też stworzenie grupy rówieśniczej w celu przeprowadzenia ćwiczeń pozwalających rozwijać umiejętności personalne, uczących zachowania się w określonych sytuacjach, dostarczające wiadomości o środkach uzależniających.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności komunikacji,
 • kształtowanie nawyków kulturalnych,
 • kształtowanie inicjatywy,
 • kształtowanie zainteresowań dziecka,
 • uczenie konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych,
 • chronienie i poszerzanie poczucia własnej wartości i radości życia,
 • odreagowanie aktualnych napięć,
 • integracja grupy,
 • akceptacja indywidualności dziecka,
 • rozwijanie umiejętności asertywnych,
 • uczenie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
 • rozwijanie twórczości i wynalazczości,
 • uczenie zdrowego stylu życia.

Zadania:

 1. Udzielanie pomocy w odrabianiu zadań domowych, sprawiających dzieciom trudności.
 2. Rozwijanie form twórczości plastycznej.
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 4. Uczenie nawiązywania dobrych stosunków z innymi, budowania koleżeństwa, przyjaźni.
 5. Pokazywanie pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, dowartościowywanie.
 6. Nauczenie samoakceptacji i wiary we własne siły.

Metody i formy realizacji założeń:

 • praca w małych grupach
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia taneczne
 • muzykoterapia
 • nauka relaksacji
 • uczenie się poprzez doświadczenia
 • dyskusja, pogadanka, miniwykład
 • burza mózgów
 • zabawy
 • gry
 • rozmowa kierowana
 • wycieczki ( np. wyjazd na basen)
 • spotkania towarzyskie, dyskoteki, ogniska
 • scenki rodzajowe
 • kontakt z przyrodą, pracą i literaturą
 • organizowanie wystaw wykonanych prac
 • spotkania otwarte z rodzicami
 • zabawy okolicznościowe z rodzicami