Stacja Opieki CARITAS

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Pacjenci Ci nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych pod nadzorem lekarza rodzinnego.

Opieka w domu mogą być pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji.

Świadczenia pielęgniarskie udzielne są w domu chorego w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku. Opiekę sprawują wykwalifikowane pielęgniarki. Usługi te są świadczone w ramach podpisanej umowy z NFZ.

Zgłoszenia do opieki może dokonać lekarz, rodzina, pracownik socjalny, pielęgniarka lub sam pacjent.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

  • zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych,
  • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
  • zapobieganie powikłaniom spowodowanym długotrwałym leżeniem w łóżku,
  • edukacja zdrowotna chorego i jego rodziny,
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.