Stołówka

Stołówka Działdowskiego Centrum Caritas prowadzi dożywianie osób potrzebujących i dzieci z terenu powiatu działdowskiego. Ze stołówki korzystają podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Ogniska Wychowawczego. W zakresie dożywiania dzieci i osób potrzebujących współpracujemy z szkołami, innymi organizacjami pozarządowymi oraz Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Działdowskie Centrum CARITAS prowadzi również, we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, Zbiórki Żywności. Zebrana żywność trafia w formie paczek i wydawanych posiłków do osób potrzebujących wsparcia.

Działdowskie Centrum Caritas jest również odbiorcą pomocy Wspólnoty Europejskiej w postaci żywności (ryż, mleko, mąka, makarony etc.) w ramach Programu Dostarczania Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Jest to program, który od 1987 roku funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej. Podstawą realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (franc. P rogramme E uropeen d’ A ide aux plus D emunis – PEAD) jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. Począwszy od 2004 roku, Polska jako członek Unii Europejskiej może w pełni brać udział w europejskim mechanizmie dostarczania żywności dla najuboższej ludności.

Działdowskie Centrum CARITAS paczki żywnościowe wydaje każdego dnia w godzinach od 10.00 do 12.00