Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Działdowskim Centrum CARITAS funkcjonuje od dnia 01.01.1999 roku. Dom przeznaczony jest dla 37 osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną zamieszkałych na terenie powiatu działdowskiego. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie – od 8:00 do 16:00. Osoby kierowane są do Domu przez lekarza prowadzącego (lekarz rodzinny, lekarz psychiatra, psycholog) oraz przyjmowane na pobyt dzienny i terapię na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie z upoważnienia Starosty Powiatu Działdowskiego.

W Domu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra: dyrektor i kierownik ŚDS, z-ca kierownika, terapeuci zajęciowi, pedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, psycholog, asystent osoby niepełnosprawnej.

Nadrzędnym celem działalności Domu jest zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem prawidłowych stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb życiowych podopiecznych (bytowych, społecznych, duchowych, zdrowotnych), podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz rozwoju ich osobowości.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zajęcia dla podopiecznych w formie grupowej i indywidualnej.

Wsparcie indywidualne:

– zajęcia rewalidacyjne;

– rehabilitacja ruchowa;

– wsparcie specjalistów

– wsparcie duchowe

Wsparcie grupowe:

– postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne: trening budżetowy, trening kulinarny, trening higieniczny, trening umiejętności społecznych, przygotowanie do podjęcia pracy, trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy, trening lekowy, trening umiejętności praktycznych, trening rozwiązywania sytuacji trudnych; ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające, wytrzymałościowe, usprawniające, aerobik,

 terapia zajęciowa: muzykoterapia, kulinoterapia, zajęcia kulturalno oświatowe,  arteterapia, zajęcia krawieckie, choreoterapia, zajęcia relaksacyjno – rozluźniające, rehabilitacja ruchowa.

Organizujemy wycieczki, wyjazdy, wystawy prac, wyjazdy do zaprzyjaźnionych Domów Samopomocy. Zespół terapeutyczny w ścisłej współpracy ze środowiskiem bytowania podopiecznego rozwija wielokierunkowe działania wychowawcze opiekuńczo – edukacyjne, terapeutyczne. Ponadto współpracujemy z innymi instytucjami, które realizują zadania pomocowe jak: MOPS, GOPS, PCPR, lekarz rodzinny, z oddziałem psychiatrycznym SPZOZ Działdowo, poradnią psychiatryczną itd.

Strona Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie