Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

147850554443

Realizacja Programu FEAD

Działdowskie Centrum Caritas realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2014. Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

FEAD zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD). Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ odbywa się przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy na podstawie spełnienia wymogów określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy. Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych składających się z następujących produktów: makron świder, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT.

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: Dochód ustalony od 01.01.2017 roku.

– 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

– ośrodki pomocy społecznej,

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi 11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.