Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, określone przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie — których dochód:

do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,

od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych.

Informacje o terminach oraz miejscach realizacji warsztatów oraz wydawek żywności będą dostępne na stronie internetowej Działdowskiego Centrum Car

Comments are closed.